Wettelijke aspecten algemene verkoopsvoorwaarden

Welkom

Hartelijk welkom op deze Cuberdons Léopold website (hierna verkort de "Site"), eigendom van Confiserie Léopold bvba.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen de Site en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en Confiserie Léopold sprl. Wanneer de Gebruiker op de Site vertoeft, bevestigt hij de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Voorgaande is van toepassing ongeacht U de Site raadpleegt in of buiten België. Indien U bepaalde extra diensten van deze Site gebruikt, zullen wij U de bijkomende voorwaarden meedelen, en zullen ook deze behoren tot de Algemene Voorwaarden.

Huidige Algemene Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren huidige Algemene Voorwaarden.

De gebruikte termen in deze Algemene Voorwaarden werden, indien nodig, gedefinieerd in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden.

Juistheid van de gegevens

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de 'Bestel Pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder U hiervan expliciet op de hoogte te brengen. J&S sprl poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken. J&S sprl zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal U zo snel mogelijk worden geïnformeerd. U kan in voormeld geval kosteloos uw bestelling annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

Online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

 • Kies uw product en voeg het toe aan de shopping cart;
 • Kies een leveringsmethode;
 • Geef het leveringsadres in;
 • Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
 • U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
 • U zal de kans hebben een samenvatting van uw bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een bestelling zal U van Confiserie Léopold sprl een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien U met een kredietkaart betaalt, zal U tevens een email ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen worden opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") zal U tevens een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zullen wij U informeren en behouden wij ons het recht voor om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

Betaling

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin U heeft besteld. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy. Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen na ontvangst van het factuur. Confiserie Léopold sprl behoudt zich het recht voor om, indien wij een ongunstige kredietrating krijgen, een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Confiserie Léopold sprl eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

Verkoopsovereenkomst

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat thuis wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling. Confiserie Léopold sprl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht.

Leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden. Bijna alle goederen worden verstuurd vanuit Confiserie Léopold sprl. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan U ons steeds contacteren oporder@confiserieleopold.com met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestigingse-mail uit te sturen dan kan U deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd. De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Voor het in ontvangst nemen van de goederen wordt een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door U aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal U worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2de aanbieding. Dit kan telefonisch of via een kaartje in de brievenbus.

Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet U de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien U van mening bent dat de levering niet conform de aanvraag is, tekent U de leveringsbon niet af en/of vermeldt U duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur, met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres: Confiserie Léopold order@confiserieleopold.com Si le défaut est une erreur de fabrication de ou si Confiserie Léopold sprl a livré les mauvais produits, le Site prend en charge les frais de renvoi des biens.

Verkoop op afstand

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Confiserie Léopold sprl. Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (zoals, zonder limitatief te zijn, pralines, bloemen, snoepgoed, ...) worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding. Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Confiserie Léopold sprl op voorwaarde dat U de artikelen niet in gebruik hebt genomen.

Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

 • Stap 1 : Contacteer order@confiserieleopold.comen vermeld uw ordernummer. Wij zullen U per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn ten uwen laste.
 • Stap 2 : Verpak de goederen voor U ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
 • Stap 3 : Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres, de koeriersnaam).
 • Stap 4 : Mocht U vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet U de goederen binnen de 14 dagen terugsturen naar ons.
 • Stap 5 : Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal U binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij U dit laten weten.

Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Site: Confiserie Léopold sprl is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

 • Wettelijke garantie : Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
 • Garantie - voorwaarden : Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 • Uitsluitingen : De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde. Gebruik van de goederen: Confiserie Léopold sprl is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. Levering en andere uitsluitingen: Confiserie Léopold sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Confiserie Léopold sprl, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding. De volledige aansprakelijkheid van Confiserie Léopold sprl zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de site

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Confiserie Léopold sprl kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Confiserie Léopold sprl worden aangewend.

Beëindiging

Annulatie door Confiserie Léopold sprl van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

Intellectueel Eigendomsrecht

"Cuberdons Leopold" is een geregistreerd merk, eigendom van David Decroix en gebruikt door Confiserie Léopold sprl. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende: U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat U de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Confiserie Léopold sprl. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

De technologie wordt verstrekt en beheerd door Confiserie Léopold sprl.

Privacy policy

Confiserie Léopold sprl erkent het belang van de privésfeer. Onze privacy policy kan U terugvinden door Hier te klikkenDeze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door de Site. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy. Door te bestellen via de Site van Confiserie Léopold sprl, staat de Gebruiker Confiserie Léopold sprl uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Confiserie Léopold sprl zal de gegevens mogen opslaan voor gebruik voor andere door haar beheerde webshops doch niet aan derden zonder enige relatie met Confiserie Léopold sprl.

De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Définitions

Dans le cadre de ces conditions générales les notions mentionnées ci-après sont définies comme suit :

 • Conditions Générales de Vente : ces conditions et toutes ses annexes ou suppléments ;
 • Commande : le résultat du processus de commande tel que décrit à l'article 4 des Conditions Générales. Après réception du paiement, la Commande devient une Vente ;
 • Confiserie Léopold sprl : société ayant son siège social à 7850 Enghien, Rue du Château, 25, et enregistrée sous le numéro de tva BE 0500 922 252
 • Utilisateur : un utilisateur de ce site web, en particulier quelqu'un qui, en tapant l'adresse de ce site web ou en suivant un lien, arrive sur ce site web et utilise le site web à des fins informatives ou afin de passer une commande ;
 • Ogone : la société de traitement des paiements, Ogone, société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à l'avenue de Tervuren 270, 1150 Bruxelles et inscrite auprès du RPM à Bruxelles sous le numéro 0459.360.623 ;
 • Site : rassemblement de pages liées, regroupées sur le web universel sous l'adresse de www.confiserieleopold.com. Les possibilités du Site varient de l'offre d'information statistique à la communication interactive avec applications multimédia et l'achat de produits.
 • Vente : l'achat en ligne d'un article livré à domicile. Le paiement se fait à l'avance. La vente a lieu au moment de la réception du paiement.

Législation

Les litiges ayant rapport à la clôture, la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat ou des Conditions Générales actuelles sont exclusivement régis par le droit belge et font partie de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles, sous réserve du droit du consommateur de porter le litige devant le juge compétent sur base d'une disposition légale impérative. Toutes les parties acceptent dans le cadre de leurs relations la preuve électronique (par exemple: courriers électroniques, sauvegardes,...). Si une des présentes clauses devait être déclarée nulle ou devait ne pas être applicable, les clauses restantes demeurent néanmoins pleinement en vigueur et cette condition sera d'application dans la mesure autorisée par la loi.

Conclusion

Cette convention remplace toute convention antérieure avec l'Utilisateur. Pour toute question, remarque ou problème technique concernant ce Site, veuillez prendre contact à l'adresse suivante: info@confiserieleopold.com.

Ces Conditions Générales ont été mises à jour le 28 aout 2015.